Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2022-10-29

Författare: Jörgen Svensson

Stadgar

 

Stadgar för HÄSSLEHOLMS MODELLFLYGKLUBB (Hlm MFK)

Klubben är ansluten till Svenska Flygsportsförbundet via Svenska Modellflygförbundet (SMFF) och består av två sektioner. En för modellflyg och en för skärmflyg. Klubben skall minst ha fem medlemmar.

Alla medlemmar som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i SMFF. Alla medlemmar som bedriver skärmflygverksamhet, skall vara anslutna till Svenska Skärmflygförbundet (SSFF).

 

 • 1. KLUBBENS ÄNDAMÅL

Klubbens ändamål/målsättning är att:

 1. tillvarata de egna medlemmarnas intressen inom modellflyget och skärmflyget
 2. verka för ökade kunskaper om modell- och skärmflyg
 3. verka för ökad säkerhet vid utövandet av dessa flygsporter
 4. verka för flygsportens utbredning, då främst inom Hässleholms kommun
 5. verka för att kvinnor och män i alla åldrar, engageras i modell- och skärmflyg som fritidsverksamhet och tävlingssport
 6. minst hälften av klubbens medlemmar är i åldern 7-25 år.

 

 • 2. FIRMA

Klubbens firma är Hässleholms Modellflygklubb. Den tecknas var för sig av kassör och ordförande.

 

 • 3. MEDLEMSKAP

Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar och övriga regler äger rätt att gå med i klubben. Medlemskap erhålls först när årsavgiften erlagts.

Medlem kan samtidigt vara medlem i flera modellflyg- och skärmflygklubbar. Vid tävlingar kan dock medlem endast representera en klubb.

Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller mot andra regler, försummat att betala av föreningen beslutade avgifter eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas.

 

 • 4. AVGIFTER

Samtliga medlemmar skall erlägga klubbavgift till klubben. Klubbavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Medlem skall även erlägga en förbundsavgift, som fastställs av respektive förbund. Detta gäller dock inte gästmedlem, som erlägger förbundsavgift via sin moderklubb.

 

 • 5. MÖTEN

Klubbens beslutande organ är klubb- och årsmöten. Förslagsrätt och rösträtt på dessa möten har varje medlem. Yttranderätt har varje medlem och även medlem tillhörande annan klubb som är ansluten till SMFF.

Klubbmöte

Klubbmöten hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en 1/10 av medlemmarna begär det.

Klubbmötet är beslutsmässigt då minst fem av föreningens medlemmar är representerade vid mötet, förutsatt det kungjort i vederbörlig ordning. Protokoll som visar deltagande och beslut skall föras. Klubbmötes hållande skall kungöras senast 7 dagar före mötets hållande. Kallelse skall ske på sätt som beslutats av årsmötet.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen. Årsmötet är beslutsmässigt, då minst fem av föreningens medlemmar är representerade. Personlig kallelse skall sändas ut minst en månad före mötestillfället. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Protokoll från årsmötet skall göras tillgängligt för samtliga medlemmar., samt sändas till SMFF:s kansli.

 

 • 6. STYRELSEN

Styrelsens handhar klubbens förvaltning och handlägger klubbens angelägenheter enligt gällande stadgar och enligt de beslut som fattats på års- och klubbmöten.

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, samt ytterligare två ledamöter. Respektive sektion skall vara representerad med minst 2 ledamöter.

En av styrelsens ledamöter utses tillika som säkerhetschef. Ledamöter i styrelsen väljs för en mandattid av två år, varav minst två ledamöter väljs årligen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter närvarar. Under styrelsen arbetar vid behov arbetsutskott. Dessa utses normalt vid årsmötet.

 

 • 7. EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION

Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet klubbens medel. Kassören gör utbetalningar på grund av klubb- och årsmötes eller styrelsens beslut.

Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revidering senast en vecka före årsmötet. Räkenskaperna skall omfatta den period som beslutas på årsmötet, normalt följer detta kalenderåret.

Årsmötet väljer två revisorer med en mandattid av ett räkenskapsår. Dessa skall före årsmötet avge revisionsberättelse, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • 8. UPPLÖSNING

Upplösning av klubben får endast ske efter beslut av två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum. Skriftlig kallelse om att sådan fråga skall förekomma på mötet, skall tillställas varje medlem.

Vid upplösning skall tillgångarna användas till modellflygverksamhet eller liknande arbete bland främst ungdom.

 

 • 9. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar, skall godkännas av två på varandra följande klubb- eller årsmöten, som hålls med minst två veckors mellanrum.

Beslut om stadgeändring skall delges SMFF:s förbundsstyrelse för yttrande.