Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Den 31/3 är det INTE dags för årsmöte.

OBS!! MÖTET ÄR FLYTTAT TILL DEN 14/4 PGA KOLLISION MED PÅSKHELGEN!!

OBS, Ny dag pga av att jag missade att det var Påskdagen söndagen den 31/3. Några har kan då inte, så därför flyttar vi mötet till den 14/4.

Vi håller därför årsmötet istället söndagen den 14/4 i vår nya klubbstuga och vi träffas där kl 14.00. Det är sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av medlemmar till styrelse mm. Agenda enligt nedan.

Glöm inte att betala in årsavgiften för år 2024. OBS Vi beslutade om nya avgifter för år 2024 på förra årsmötet.
Årsavgiften är 300 kr/år för alla aktiva medlemmar, både junior och senior + avgift till förbund.
Familj boende på samma adress, 300 kr.
Gästmedlem modellflyg (medlem i annan SMFF-ansluten klubb) betalar endast klubbavgiften på 300 kr/år.
Detta gäller även för gästmedlem skärmflyg (paramotor).
Stödmedlem (ej flygande) betalar 100 kr. SMFF avgiften (licens) är 100 kr för flygande medlemmar i vår klubb.

För modellflygarna så måste detta var gjort före den 29/2, annars så har ni ingen gällande försäkring.

Förslag till dagordning vid årsmöte i Hässleholms Modellflygklubb 2024-04-14.

1. Mötets öppnande.
2. Upprop och godkännande av eventuella fullmakter.
3. Fastställande av beslutsmässighet.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
6. Fråga om mötet behörigen utlysts.
7. Föreningens verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret. Styrelsens förvaltningsberättelser för det förflutna räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Utgifts- och inkomststat; antagande av förslag till budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår. Fastställande av årsavgift för kommande budgetår.
11. Behandling av frågor som styrelsen, revisorer eller arbetsutskott hänskjutit till mötet.
12. Behandling av frågor/motioner som av medlem inlämnats till styrelsen.
13. Val av ledamöter i styrelsen för de ledigblivna posterna. Två ledamöter (på 2 år).
14. Val av 2 ledamöter till valberedningen (1 år)
15. Val av 2 revisorer (1 år).
16. Övriga frågor.
17. Årsmötets avslutande.

 

Publicerad: 2024-02-06

Senast uppdaterad: 2024-03-21

Författare: Jörgen Svensson

Sponsorer